• 088-0180800
  • info@healthcarebv.nl

RI & E

RI & E

Kent u alle risico’s? Ook voor uw personeel en uw materieel?

Sinds 1 januari 1994 is de Risico-inventarisatie en –evaluatie( RI&E) verplicht voor alle werkgevers ( uitgezonderd ZZP-ers). Dit betekent dat een werkgever die geen RI&E bezit door de Inspectiedienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid een boete opgelegd kan krijgen.

Een RI&E geeft aan waar er verbeterpunten zijn op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Deze arbeidsomstandigheden zijn niet alleen van toepassing voor het eigen personeel, maar zijn ook van toepassing op ingehuurde medewerkers, bezoekers, gasten en een ieder die binnen de organisatie aanwezig is.

Met verbeteren ben je nooit klaar! Het is verstandig om regelmatig, maar in ieder geval jaarlijks, uw plan van aanpak te bekijken en de voortgang te beoordelen. Als er veranderingen zijn binnen het bedrijf ( zoals nieuwe apparatuur/ nieuwbouw of reorganisatie) moet er ook een nieuwe ( aangepaste) RI&E komen.

De inspectie SZW controleert of de RI&E actueel, compleet en getoetst is.


Wat zijn de activiteiten welke aan de basis liggen voor het opstellen van een RI&E?

Fase 1. Inventarisatie

Samen met de veiligheidskundige inventariseren welke risico’s er voorkomen in de organisatie o.a. middels een rondgang door het bedrijf. Tijdens de rondgang worden de in de Arbowet aangegeven verplichte onderwerpen welke geïnventariseerd moeten worden, beoordeeld.

Fase2. Evaluatie

Na de inventarisatie wordt er een rapport opgesteld van de waarnemingen. Indien van toepassing zal er een advies worden gegeven met daarbij de verplichte risico kwalificatie. Middels deze kwalificatie wordt aangegeven in welke termijn het onderwerp moet zijn opgelost.

Fase 3. Plan van Aanpak

De onderwerpen welke uit de evaluatie komen worden in een Plan van Aanpak vast gelegd waarmee de werkgever aan de slag kan.

Fase 4. Toetsing

Nadat de risico’s in de organisatie zijn geïnventariseerd en geëvalueerd een plan van aanpak is opgesteld wordt de RI&E dor een onafhankelijke deskundige getoetst en ontvangt u daar rapportage van.

Heeft u vragen of behoefte aan advies neemt u dan gerust contact op met ons. Natuurlijk bestaat de mogelijkheid dat wij de RI&E geheel voor u kunnen verzorgen.