• 088-0180800
  • info@healthcarebv.nl

Reintegratie

Re-integratie

De Wet verbetering poortwachter ( WvP) is op 1 april 2002 van kracht geworden om de WAO-instroom drastisch te beperken.


Verantwoordelijkheid

De werkgever is zelf verantwoordelijk voor ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers. Hierbij is de ondersteuning van een Arbodienst en of bedrijfsarts van belang om het verzuim te begeleiden.

Bij langdurig verzuim zijn er vanuit de WvP een aantal wettelijke verplichtingen / stappen die genomen moeten worden gedurende de ziektewetperiode.


Langdurig Verzuim

Het kan gebeuren dat een zieke medewerker dusdanige blijvende beperkingen houdt dat terugkeer eigen werk niet meer mogelijk is. Indien dit wordt vast gesteld door de bedrijfsarts, zal deze altijd adviseren om een FML( Functionele Mogelijkheden Lijst)/ Inzetbaarheidsprofiel en een arbeidsdeskundig onderzoek in te stellen.

Daarmee kan er een goed advies gegeven worden t.a.v. re-integratie spoor 1, zoeken naar passend werk binnen de organisatie of spoor 2, zoeken naar ander passend werk bij een andere werkgever.

Na 2 jaar ziektewet verwacht het UWV dat er alles aan gedaan is om de zieke medewerker (bij benutbare mogelijkheden) te re-integreren in eigen dan wel ander passend werk. Het UWV toetst of dit voldoende is gedaan. Bij niet of te laat inzetten van een re-integratietraject zal het UWV dit altijd sanctioneren met een loonsanctie van een jaar. Dat houdt in dat u uw zieke medewerker nog een jaar moet doorbetalen.

Preventive Health Care neemt re-integratie 1ste dan wel 2de spoor zelf ter hand.

Voordelen hiervan zijn :
– U hoeft niet op zoek naar een ander re-integratie bedrijf
– Werkgever heeft een korte lijn met Preventive Health Care en 1 vast contact persoon.
– Geen tijdsverlies in het oppakken van re-integratie activiteiten door direct volledig inzicht in het verzuimdossier.